I Sogndal kan vi oppleve hendingar som til dømes:

  • Ras/utglidningar ved ekstrem nedbør
  • Straumbrot
  • Varsel om pandemi (influensa)
  • Flaum
  • Bilulykker
  • Storm
  • Andre uønska hendingar

Alle kriser skjer uforutsette, dvs vi veit ikkje når dei inntreff, om dei inntreff, kva det er og i kor stort omfang de inntreff.

Vis omsorg
Er det nokon som treng omsorgshjelp, ring 116 117.

Informasjon
Ved ei krise kan du forvente å finna informasjon på fylgjande stader:

  • Kommunen si nettside og Facebook-side
  • Radio og TV

Kor stort omfang av ei krise vil påvirke kommunen sin inforrmasjon.

Kriseleleiing
Sogndal kommune har ei eiga kriseleiing som vert kontakta av politet når det oppstår ei krise. Leiar i kriseleiing i kommunen er rådmannen.